• English
  • Slovak
Proces výstavby
Názov stavby: Polyfunkčná budova Trebišov
Miesto: Trebišov, p.č. 3694/11, 07501 Trebišov
Stavebník: Oremus s.r.o., Tokajská 191/5, 07631 Viničky
Projektant: Mars združenie projektová a inžinierska kancelária, Košice
Zhotoviteľ: Weinberg'93 s.r.o.

Vypracovanie projektu: 05/2007
Termín začatia výstavby: 9/2007
Ukončenie výstavby: 4/2008
Otvorenie stavby: 5/2008

Základné údaje
Obostavaný priestor: 7150 m3
Zastavaná plocha: 550 m2
Plocha miestností: 1512 m2

Účelom stavby je vytvorenie novej polyfunkčnej budovy so zameraním na bankovníctvo, zdravotníctvo a administratívu. Stavba je situovaná v centre mesta na severnej strane začiatku centrálnej mestskej zóny, na nároží ulíc M.R.Štefánika a Kukučínova. Výstavba si nevyžiadala žiadne terénne úpravy, nakoľko terén, na ktorom sa stavba realizovala je rovinatého charakteru.

Stavba a jej situovanie sú pevne dané polohopisne vzdialenosťami od hraníc pozemkov. Stavba nevplýva na zhoršenie životného prostredia. Počas realizácie stavby bol investorom zabezpečený pravidelný odvoz odpadu z priestorov pozemku. Počas prevádzky budovy je zabezpečený pravidelný odvoz komunálneho odpadu.

Oremus s.r.o. - výstavba Oremus s.r.o. - výstavba Oremus s.r.o. - výstavba Oremus s.r.o. - výstavba

Prevádzkovateľom stavby "polyfunkčnej budovy" je stavebník - firma Oremus s.r.o. Užívateľom stavby je stavebník a v nájomnom vzťahu banka, lekáreň, lekári s privátnou praxou a súkromné firmy v časti kancelárskych priestorov.

Nakoľko je objekt určený pre verejnosť, je navrhnutý v súlade s požiadavkami zabezpečujúcimi užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pre splnenie všetkých kritérií je v samotnej murovanej šachte pri vstupných priestoroch objektu situovaný osobný výťah.

V rámci priestorov lekárne je navrhnutá miestnosť na oddelené uchovávanie liekov, liečiv, pomocných látok, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu s možnosťou ich uchovávania pri zníženej teplote podľa požiadaviek výrobcov a Slovenského liekopisu. Koncepcia skladovania v lekárni je v súlade so zákonom č. 198/2001 Z.z. Lekáreň je vybavená uzatvorenou nádobou určenou na zber liekov nespotrebovaných fyzickými osobami.

Na základe projektových stanovísk boli dodržané požiadavky podľa dotknutých orgánov:
  • Mesto Trebišov - Mestský úrad, oddelenie výstavby, územného plánovania, ŽP a mestských komunikácií - urbanisticko-architektonické riešenie
  • SPP a.s. - plynofikácia stavby
  • VVS a.s. - vodovodná a kanalizačná prípojka
  • VSE a.s. - elektrická prípojka

Pred začatím zemných prác zodpovedný pracovník zabezpečil v teréne vyznačenie trasy podzemných vedení inžinierskych sietí a iných prekážok. Pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s druhom inžinierskych sietí, ich trasami, hĺbkou a ich ochrannými pásmami.

Pri realizácii stavby boli dodržané všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v rámci zákonov, predpisov a nariadení.
 
pic02.jpg

Kontaktujte nás

OREMUS, s.r.o.
KontaktM.R.Štefánika 3782/25/A
Trebišov 075 01
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.